Makale Türü: Araştırma
Kariyer uyumluluğunun bireysel yönü: Kişilik özellikleri ve duygulanım açısından incelenmesi
Ali Eryılmaz, Ahmet Kara
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bireylerin kariyer uyumlulukları ile çok boyutlu mükemmeliyetçilik kişilik özelliği ve sürekli kaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.

Yöntem: Bu çalışmada kesitsel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaya 106 kadın ve 77 erkek olmak üzere toplam 183 lisans öğrencisi katılmıştır. Bu katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmada veriler, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Kariyer Uyumluluğu Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma bulgularına göre kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygı ile kariyer plan arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur [R=0.26, R2=0.7, F=3.38 p<0.01]. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde; kendine yönelik mükemmeliyetçilik (ß=0.23) ve sürekli kaygının (ß=-0.17) kariyer plan üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<0.01). Kendine yönelik mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygının, kariyer plana ait toplam varsayın yaklaşık %7’sini açıklamaktadır. Kendine yönelik mükemmeliyetçilik, sosyal mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygı ile kariyer keşif arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur [R=0.45, R*=0.20, F=11.52 p<0.01]. Regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde; kendine yönelik mükemmeliyetçilik (ß=0.43), sosyal mükemmeliyetçilik (ß=-0.24) ve sürekli kaygının (ß=-0.26) kariyer keşfi üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir (p<0.01). Kendine yönelik mükemmeliyetçilik, sosyal mükemmeliyetçilik ve sürekli kaygının, kariyer keşfine ait toplam varsayın yaklaşık %20’sini açıklamaktadır.

Sonuç: Çok boyutlu mükemmeliyetçilik türleri ve sürekli kaygının kariyer uyumluluğunun farklı boyutlarıyla ilişkili bulunmuştur. Bu noktada çalışma, kariyer uyumluluğunun bireysel doğasına yönelik önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Anahtar sözcükler: kariyer uyumluluğu, kendine yönelik mükemmeliyetçilik, başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik, sosyal mükemmeliyetçilik
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(4):212-8
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License