Makale Türü: Araştırma
Çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran 0–5 yaş arası çocukların başvuru şikayetleri ve psikiyatrik tanıları
Feyza Hatice Sevgen, Hatice Altun
Amaç: Çalışmamızda çocuk psikiyatrisi polikliniğine başvuran 0-5 yaş arası hastaların başvuru şikayetlerinin ve psikiyatrik tanılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğine 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuran, 0–5 yaş olguların dosya verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Tüm olguların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, kullandığı ilaçlar, kardeş sırası, psikiyatrik tanıları ve eş tanıları değerlendirilmiştir. Tanılar DSM-5’e göre konulmuş olup DSM-5’te yer almayan ‘uyaran eksikliği’, ’sınır koyma problemi’, ‘psikososyal yoksunluk’ tanıları ise klinik olarak konulmuştur.

Bulgular: 317 hastanın 111’i kız, 206’sı erkektir. Kızların yaş ortalaması 35.04±10.45 ay, erkeklerinki 38.32±10.46 aydır. Erkeklerin en sık sırasıyla konuşma geriliği, hareketlilik, sinirlilik ile, kızların ise konuşma geriliği, sinirlilik, ağlama şikayetleri ile başvurdukları belirlenmiştir. Hastaların aldıkları tanılar azalan sıklığa göre; uyaran eksikliği, uyum bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu (OSB), genel gelişimsel gecikme (GGG), dikkat eksikliği hiperaktive bozukluğu (DEHB), kekemelik, psikososyal yoksunluk, sınır koyma problemi, artikülasyon bozukluğu, karşıt olma karşıt gelme bozukluğu, ayrılık anksiyetesidir. Hastaların yaşları dikkate alındığında, OSB tanısı ortalama 37.00±11.00 aylık, DEHB tanısı 44.72±10.46 aylık, GGG tanısı 35.44±10.75 aylık iken konulmuştur. Hastaların %20.8’ine psikotropik ilaç başlanmış olup sırası ile risperidon, hidroksizin ve diğer psikiyatrik ilaçlar reçete edilmiştir. En sık OSB ve DEHB tanı grubuna ilaç başlanmış olup, iki grupta da en çok tercih edilen ilaç risperidondur. Psikiyatri dışı en sık eşlik eden hastalıklar epilepsi, down sendromu, serebral palsi ve hipotiroididir. Olguların %6’sında ek psikiyatrik hastalık varlığı, en sık OSB ve GGG tanısı ile komorbidite saptanmıştır. Hastaların %20.2’si tek çocuk, %13.9’u ilk çocuk ve %26.8’i son çocuktur.

Sonuç: Çalışmamıza göre 0–5 yaş arası çocukların çocuk psikiyatrisi polikliniğine en sık başvuru nedeninin konuşma geriliği olması ve bu yaş grubunda erkek çocukların başvuru oranının yüksek olması literatür bulguları ile uyumludur. Okul öncesi dönemde çocuk psikiyatrisine başvurma şikayetleri ve olası tanıların bilinmesi çocuk psikiyatrisi poliklinik hizmetlerine katkı sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: çocuk, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, konuşma geriliği, okul öncesi, psikiyatrik tanı
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(4):205-11
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License