Makale Türü: Araştırmalar
Yetişkinler İçin Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ali Eryılmaz
Amaç: Mutluluk, psikolojide ele alınan önemli konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı, yetişkinler için mutluluğu artırma stratejilerine yönelik bir ölçek geliştirmektir.

Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, 24-60 yaşlarında yer alan toplam 438 yetişkin (215 kadın ve 223 erkek) oluşturmuştur. Çalışmada ölçek geliştirme bağlamında madde analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile güvenirlik analizi yapılmıştır. Çalışmada geliştirilen ölçeğin geçerliği, Oxford Mutluluk Ölçeği ile incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma bulgularına göre, açıklanan varyansı %61.932 olan altı boyutlu ve 28 maddeli bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin boyutlarına; “çevreye pozitif tepki vermek”, “bedeni dinlendirmek”, “mental kontrol yapmak”, “doğrudan mutluluğa yönelik davranışlar sergilemek”, “dini inancın gereğini yerine getirmek” ve “istekleri doyurmak” isimleri verilmiştir. Ölçek, yüksek güvenirlik değerlerine sahip olarak bulunmuştur. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi çalışmasında, açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen yapısının doğrulandığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç: Analizler sonucunda, ele alınan ölçeğin psikometrik özelliklerinin istenen düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: mutluluk, strateji, ölçek, yetişkin
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):116-23
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License