Makale Türü: Araştırmalar
DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerlik ve güvenirliği
Şermin Yalın Sapmaz, Handan Özek Erkuran, Dilek Ergin, Masum Öztürk, Nesrin Şen Celasin, Duygu Karaarslan, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören panik bozukluğu tanısı alan 34 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 100 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Panik Bozukluk Şiddet Ölçeğinin yanı sıra Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.912 ve madde- toplam puan bağıntı katsayıları 0.520 ile 0.810 arasında saptanmıştır. Test- yeniden test bağıntı katsayısı r=0.562 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %56.9’unu açıklayan bir faktör elde edilmiştir. Birlikte geçerlilikte Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği ile yüksek düzeyde (r=0.702) bağıntı göstermiştir. ROC çözümlemesinde eğrinin altında kalan alan 0.947’dir.

Sonuç: DSM-5 Panik Bozukluk Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: DSM-5, Panik bozukluk şiddet ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):110-5
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License