Makale Türü: Araştırmalar
Montelukast’ın sıçanlarda zorunlu yüzme testinde depresyon davranışı üzerine etkileri
Ersöz Gonca
Amaç: Montelukast (ticari ismi: Singulair) kronik astımın tedavisinde kullanılan bir sisteinil lökotrien reseptör antagonistidir. Astımlı hastalarda montelukast kullanımının psikiyatrik yan etkileri tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı montelukast tedavisinin sağlıklı ve astımlı sıçanlarda depresyon davranışı üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışmada 150-250 gr ağırlığında 50 adet dişi wistar albino türü sıçan kullanıldı. Çalışma iki grupta yürütüldü; grup I: sağlıklı grup; kontrol ve montelukast tedavi alt gruplarını içerir (n=20) ve grup II: astım grubu; kontrol, astımlı ve montelukast ile tedavi edilen astımlı ratlardan oluşan alt grupları içerir (n=30). Astım grubunda, kontrol alt grubu dışındaki tüm sıçanlara bronşiyal astım modeli uygulandı. Bu modelde, hayvanlar intraperitonel yolla verilen ovalbuminle duyarlılaştırıldı ve ovalbumin solutularak provoke edildi. Her iki grubun montelukast tedavi alt gruplarındaki sıçanlara, montelukast 10 mg/kg’lık dozda intraperitonel yolla 10 gün boyunca verildi. Montelukast tedavisinin depresyon davranışı üzerine etkisini araştırmak için zorunlu yüzme testi kullanıldı.

Bulgular: Sağlıklı sıçanlarda (Grup I), immobilite süresi montelukast ile tedavi edilen alt grupta kontrol alt grubuna göre artış gösterdi (p<0.05). Astım grubunda (Grup II), immobilite süresi serum fizyolojik verilen astımlı sıçanlarda, sağlıklı kontrol alt grubuna göre farklı değildi (p>0.05). Bununla birlikte, bu grupta immobilite süresi montelukast tedavisi uygulanan astımlı sıçanlarda serum fizyolojik verilen astımlı sıçanlara göre daha yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Montelukast tedavisi sağlıklı ve astımlı dişi sıçanlarda depresyon davranışına neden olmaktadır.

Anahtar sözcükler: Montelukast, depresyon, zorunlu yüzme testi, sıçan
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):104-9
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License