Makale Türü: Araştırmalar
Kolektivist başa çıkma stilleri envanterinin Türk kültürüne uyarlanması
Hikmet Yazıcı, Fatma Altun, Mustafa Şahin, Cansu Tosun, Ümit Pekdemir, Eda Bulut Yazıcı
Amaç: Bu çalışmanın amacı Kolektivist Başa Çıkma Stilleri Envanterinin (KBÇSE) Türk kültürüne uyarlanması ile ilgili geçerlik ve güvenirlik işlemlerini yapmaktır.

Yöntem: Araştırma grubu beş farklı üniversitede öğrenim gören 691 (Kadın= 523, Erkek= 168) öğrenciden oluşmaktadır. KBÇSE’nin geçerlik işlemlerinde, ölçüt bağıntılı geçerlik, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik işlemlerinde ise iç tutarlılık, testi yarıya bölme ve testin tekrarı tekniklerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliği orijinal formundaki beş faktörlü yapıyı koruduğu yalnız bazı maddelerin (m5, m11, m14, m20, m22, m25 ve m27) uygun faktör yüklerine sahip olmadığı için modelden çıkarılması gerektiği tespit edilmiştir. Toplam varyansın %63.08’ini açıklayan, ve 23 maddeden oluşan beş faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise, modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir (?2\sd= 2.08, GFI= 0.90, AGFI= 0.87, CFI= 0.95, RMSEA= 0.06 ve SRMR= 0.07). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri için belirlenen iki farklı örneklemle yapılan güvenirlik analizlerinde, Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayıları sırasıyla 0.81 ve 0.84 olarak bulunurken, alt ölçekler için bu değerlerin 0.72 ile 0.92 arasında değiştiği saptanmıştır. Test tekrar test güvenirliği r= 0.82 olan ölçeğin alt faktörleri için elde edilen değerlerin ise r= 0.72 ile r= 0.84 arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Özgün formu ile benzer şekilde beş faktörlü bir yapıya sahip olan KBÇSE’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar sözcükler: kolektivist başa çıkma stilleri envanteri, ölçek uyarlama, Türk kültürü
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(2):73-103
Online ISSN: 2636-834X
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License