İki uçlu bozukluk ve inflamasyon
Tevfik Kalelioğlu, Abdullah Genç, Nesrin Karamustafalıoğlu
İki uçlu bozukluğun patofizyolojisinde inflamasyonun da rol oynadığına dair çalışmalar ve bulgular giderek artmaktadır. Santral inflamasyonun yanı sıra sistemik immün yanıtın da hastalığın akut ve ötimik dönemleriyle ve prognozla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu derlemede ilk olarak immün sistem hücrelerinin sayısal ve yapısal durumu gözden geçirilerek hastalığın dönemleriyle ilişkisine bakılacaktır. İnflamatuar yanıtta etkin rol oynayan ve sistemik dolaşımda da ölçülebilen sitokinler incelenecektir. İnflamatuar belirteçlerin iki uçlu bozukluğun dönemleriyle ilişkisinin yanı sıra iki uçlu bozukluk tedavileriyle değişimleri de gözden geçirilecek ve üretimi sitokinler tarafından indüklenen akut faz proteinlerinden de sözedilecektir. Yazımızın son kısmında iki uçlu bozuklukta anti-inflamatuar ilaçların kullanımıyla ilgili çalışmalara değinilmiş ve gelecek çalışmalarla ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: iki uçlu bozukluk, inflamasyon, sitokinler, immün sistem, inflamatuar biyobelirteçler
Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2017;7(1):54-64
Online ISSN: 2146 -2380
Print ISSN: 2146-1473
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License